ပေးရတယ်။

စက်ရုံလည်ပတ်မှု (၄)၊
စက်ရုံလည်ပတ်မှု (၅)၊
စက်ရုံလည်ပတ်မှု (၆)၊
စက်ရုံလည်ပတ်မှု (၇)၊
စက်ရုံလည်ပတ်မှု (၈)၊
စက်ရုံလည်ပတ်မှု (၉)၊
စက်ရုံလည်ပတ်မှု (၁၀)၊
စက်ရုံလည်ပတ်မှု (၁၁)၊
စက်ရုံလည်ပတ်မှု (၁၂)၊
စက်ရုံလည်ပတ်မှု (၁၃)၊
jahoo လေအိတ်(၁)လုံး၊
jahoo လေအိတ်(၂)လုံး၊
jahoo လေအိတ်(၅)လုံး၊
JahooPak Stretch Film (၃၄)၊
LLDPE ရုပ်ရှင်
pallet ထုပ်ပိုးရုပ်ရှင်များ